Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Wdrożeniowe "Gebako" s. c. Adam Gebauer, Ewa Gebauer w okresie od dnia 11.01.2016r. do dnia 31.03.2017 r. realizuje projekt pt. "Opracowanie technologii wytwarzania granulatów do wtrysku spodów z mikrokomórkowych kopolimerów etylenu z octanem winylu." w ramach konkursu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, dla II osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Cel projektu: opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania granulatów do wtrysku spodów z mikrokomórkowych kopolimerów etylenu z octanem winylu "MikroEVA" z przeznaczeniem do różnych rodzajów i wzorów obuwia.

Planowane efekty projektu: ugruntowanie pozycji firmy PPW "Gebako" s. c. Adam Gebauer, Ewa Gebauer na rynku tworzyw sztucznych oraz podniesienie jej innowacyjności i konkurencyjności.

Całkowity koszt realizacji projektu: 123 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące, 00/100)

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy, 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich (maksymalna kwota dofinansowania): 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy, 00/100)

Wykonawca usługi badawczej w ramach realizowanego projektu: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Oddział w Krakowie.


Wybór Wykonawcy usługi badawczej:

  GEBAKO Łódź, ul. Lodowa 105, tel. +48 42 250 85 85, +48 42 250 85 86, e-mail: gebako@gos.pl
projekt: promedia.pl